ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/MCLNP/2015

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu do pomiarów i obrazowania czasów życia fluorescencji, w ramach projektu pt.: "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej". 

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie zapytania

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE PISEMNEJ W TERMINIE DO 03.02.2015 r. DO GODZ. 12.00.

Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: mclnp@uksw.edu.pl ) lub oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego, pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 


Sporządzono: 26.01.2015 r.

Agnieszka Szpringer-Lachowska