ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/MCLNP/2015 na dostawę systemu konfokalnego mikroskopu Ramanowskiego

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę systemu konfokalnego mikroskopu Ramanowskiego o  parametrach wskazanych w zapytaniu ofertowym, w ramach projektu pt.: "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej". 

Zapytanie ofertowe

Informacja o rozstrzygnięciu

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE PISEMNEJ W TERMINIE DO 23.01.2015 r. DO GODZ. 12.00.

Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: mclnp@uksw.edu.pl ) lub oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego, pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.


Sporządzono: 15.01.2015 r.

Agnieszka Szpringer-Lachowska

Kategoria: 
 

 

Kategoria: