ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/MCLNP/2015

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę dwukanałowego źródła wymuszająco-pomiarowego do pomiaru statycznych charakterystyk prądowo-napięciowych przyrządów elektronicznych o  parametrach wskazanych w zapytaniu ofertowym, w ramach projektu pt.: "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej". 

Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE PISEMNEJ W TERMINIE DO 19.01.2015 r. DO GODZ. 15.00.

Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: mclnp@uksw.edu.pl ) lub oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego, pod adresem wskazanym w zapytaniu ofertowym.


Sporządzono: 08.01.2015 r.

Agnieszka Szpringer-Lachowska

Kategoria: