Zakończenie realizacji projektu MCLNP

Dnia 30 czerwca 2016 roku zakończyła się realizacja projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”, którego przedmiotem była budowa wraz z wyposażeniem Mazowieckiego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW. Zwieńczeniem realizacji była konferencja podsumowująca efekty projektu, która odbyła się 16 grudnia 2015 roku.

 

W wyniku realizacji projektu Uczelnia zyskała obiekt, w którym znalazło się 45 specjalistycznych laboratoriów stanowiących zaplecze doświadczalne dla kierunków priorytetowych realizowanych na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku, Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych, a także Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. Takie zaplecze pozwoli prowadzenie złożonych prac laboratoryjnych oraz na nawiązanie i rozszerzenie współpracy pomiędzy światem nauki, w tym społecznością akademicką UKSW, innymi ośrodkami akademickimi a światem biznesu, tj. podmiotami gospodarczymi i podmioty komercyjne.

 

Zróżnicowanie laboratoriów pozwala na prowadzenie kompleksowych i unikatowych badań z zastosowaniem w wielu istotnych dziedzinach, jak: biologia, medycyna, neurofizjologia człowieka, nanotechnologia, elektrochemia, ekologia behawioralna i ewolucyjna, ochrona środowiska, fizyka, chemia, edukacja oraz wiele innych.

 

Zapraszamy do współpracy, zarówno przedsiębiorstwa jak i ośrodki naukowe. Zaplecze doświadczalne oferuje wiele możliwości współpracy, m.in.:

 • ekspertyzy z zakresu monitoringu gatunków i siedlisk,
 • badania mikroklimatu pomieszczeń,
 • analiza termiczna materiałów,
 • badania gleb, ziemi wód i powietrza,
 • badania populacji pradziejowych,
 • badania struktury genetycznej populacji,
 • pomiary termowizyjne w medycynie,
 • genotypowanie,
 • badania funkcjonowania narządów zmysłów,
 • analiza materiałów złożonych,
 • współpraca w tworzeniu czujników chemicznych na podłożach cienkowarstwowych,
 • badania kinetyki reakcji enzymatycznych oraz w poszukiwaniach nowych leków,
 • badania sprawności psychomotorycznej kierowców w różnorodnych warunkach drogowych.

 

Współpraca niesie za sobą wiele korzyści, takich jak:

 • wspólny udział w projektach B+R – tworzenie zespołów badawczych,
 • wspólne prowadzenie badań i komercjalizacja ich wyników (patenty, wdrożenia),
 • praktyczna wiedza,
 • naukowy materiał badawczy: publikacje naukowe,
 • pogłębienie wiedzy technicznej, unikalne badania w skali kraju,
 • korzyści finansowe z prowadzenia prac zleconych,
 • rozbudowa aparatury naukowej,
 • rozwój pracowników,
 • wzbogacenie doświadczenia praktycznego.