UKSW konkurencyjnym ośrodkiem badawczym

Dnia 16 grudnia 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.

 

Konferencja została podzielona na dwie części: pierwszą oficjalną, w której miały miejsce wystąpienia Jego Magnificencji ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW, Pana Marcina Wajdy – Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który odczytał list przekazany przez Pana Marszałka Adama Struzika oraz Mariusza Wielca – Kanclerza UKSW, kierownika projektu.

 

Druga część konferencji została poświęcona prezentacji rezultatów realizacji projektu – w tym panelu kadra naukowa naszej uczelni zaprezentowała nowo utworzone laboratoria oraz zakupioną aparaturę, przedstawiła zakres prowadzonych i planowanych zadań, a także wskazała możliwe obszary współpracy – zarówno ze światem nauki, jak i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in. przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, szkół wyższych i jednostek naukowych, a także wielu innych instytucji współpracujących z UKSW.

 

Jak zaznaczył Rektor UKSW – dotychczas Uniwersytet zmagał się z problemami związanymi z brakiem własnej infrastruktury naukowej. W wyniku realizacji projektu MCLNP Uczelnia zyskała obiekt, w którym znalazło się 45 specjalistycznych laboratoriów stanowiących zaplecze doświadczalne dla kierunków priorytetowych realizowanych na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku, Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych, a także Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. Dzięki temu możliwe stało się prowadzenie szeroko zakrojonych projektów badawczych, a docelowo nawiązywanie szerszej współpracy z instytucjami otoczenia biznesu. Zróżnicowanie laboratoriów pozwala na prowadzenie kompleksowych i unikatowych badań z tak ważnych dziedzin jak np.: badania geologiczno-hydrologiczne i GIS (System Informacji Geograficznej), ochrona środowiska, neurofizjologia człowieka, nanotechnologia, elektrochemia, ekologia behawioralna i ewolucyjna oraz wiele innych. Z laboratoriów i prowadzonych w nich badań będą korzystać zarówno pracownicy naukowi, studenci, jak i docelowo środowisko naukowe i akademickie, Miasto Stołeczne Warszawa, przedsiębiorcy i instytucje badawcze. W wyniku zwiększenia skali współpracy z otoczeniem przed Uniwersytetem otworzyła się szansa aplikowania o granty naukowe i projekty, które mają znaczenie krajowe i europejskie.

 

Inwestycja powstała w ramach projektu pt. „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej” realizowanego w okresie 01.01.2007-31.12.2015 roku.

 

Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego.

 

Wartość całkowita projektu: 61 016 890,95 zł. Kwota dofinansowania w ramach RPO WM 2007-2013: 27 872 560,00 zł.

 

LIST MARSZŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ADAMA STRUZIKA