Uroczyste otwarcie Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW

Przecięcie wstęgi, odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz poświęcenie budynku – tak rozpoczęło się uroczyste otwarcie Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3. Wydarzenie to miało miejsce 24 października 2014 roku i zapoczątkowało nową jakość w dziedzinie badań laboratoryjnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Budowa CLNP jest jednym z elementów budowy Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW i niezwykle istotnym dla rozwoju naszej Uczelni” – tymi słowami Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW rozpoczął swoje przemówienie na auli nowego gmachu.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in.: Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, Wielki Kanclerz UKSW, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, szkół wyższych, a także dostojnicy kościelni oraz przedstawiciele wielu innych instytucji współpracujących z UKSW. Podczas otwarcia CLNP obecni byli również bezpośredni beneficjenci laboratoriów – kadra naukowa uczelni.

Jak zaznaczył Rektor UKSW – dotychczas Uniwersytet zmagał się z problemami związanymi z brakiem własnej infrastruktury naukowej. Dzięki budowie i trwającemu wyposażaniu laboratoriów, staje się możliwe prowadzenie szeroko zakrojonych projektów badawczych, a docelowo nawiązanie szerszej współpracy z instytucjami otoczenia biznesu.

Uczelnia zyskała obiekt, w którym znajduje się ponad 27 specjalistycznych laboratoriów stanowiących zaplecze doświadczalne dla kierunków priorytetowych realizowanych na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku, Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych, a także Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. Z laboratoriów i prowadzonych w nich badań będą korzystać zarówno pracownicy naukowi, studenci, jak i docelowo środowisko naukowe i akademickie, Miasto Stołeczne Warszawa, przedsiębiorcy i instytucje badawcze. W wyniku zwiększenia skali tej współpracy pracownicy oraz studenci UKSW zdobędą szansę na partycypowanie w większych projektach o znaczeniu europejskim i krajowym.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pt. „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”, którego zakończenie planowane jest na koniec maja 2015 r.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego.

Wartość projektu: 58 824 018,39 zł.

Kwota dofinansowania w ramach RPO WM 2007-2013: 27 872 560,00 zł.

Kategoria: