O PROJEKCIE

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej

 

Przedmiotem Projektu jest budowa mazowieckiego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych wraz z wyposażeniem wbudowanym obejmującym instalacje i urządzenia techniczne związane z laboratoriami oraz wyposażenie niniejszego obiektu w infrastrukturę badawczą i dydaktyczną.


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybudował obiekt z 47 laboratoriami dostosowanymi do potrzeb kierunków objętych wsparciem w ramach niniejszego Projektu.

W ten sposób nastąpi ograniczenie zużycia aparatury i środków finansowych na prowadzenie małych laboratoriów wydziałowych wynajmowanych od podmiotów zewnętrznych. Budynek zostanie wyposażony w sale komputerowe, bezprzewodowy Internet, sieć strukturalną, system BMS, umożliwiający: zarządzanie kontrolą dostępu do pomieszczeń i urządzeń, stanem technicznym urządzeń, stopniem zużycia energii elektrycznej i wody (możliwość kontroli zużycia mediów i dostosowanie ilości energii do faktycznego zapotrzebowania użytkowników). BMS umożliwia stworzenie i zarządzanie siecią realizacji hospitacji zadań dydaktycznych, co pozwoli sprawdzić i podnieść jakość kształcenia. Budynek został wybudowany w technologii żelbetowej monolitycznej (została wykonana płyta fundamentowa stabilizująca budynek w gruncie) z zastosowaniem częściowej prefabrykacji, co pozwoli na zapewnienie stabilności konstrukcji obiektu.

 

Pozyskanie nowoczesnej infrastruktury i aparatury naukowo-badawczej umożliwi UKSW zbudowanie kompleksowej oferty badawczej pozwalającej na prowadzenie złożonych prac laboratoryjnych o wysokim stopniu innowacyjności i dokładności. Dotychczas prowadzone przez pracowników naukowych UKSW badania miały charakter bardziej humanistyczny, jednakże w efekcie realizacji przedmiotowego projektu możliwe stanie się bardziej praktyczne ukierunkowywanie prowadzonych prac badawczych. Badania oparte o zamawianą aparaturę pozwolą m.in. na rozwój badań w zakresie oceny związku między czynnikami środowiskowymi a zaburzeniami w stanie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych chorób niezakaźnych, które są kluczowym problemem zdrowia publicznego w naszym kraju. Należy także mieć na uwadze to, że stworzenie lepszych warunków infrastrukturalnych przyczyni się do bardziej optymalnego rozwoju współpracy międzynarodowej, w tym realizacji programów zarówno dydaktycznych, jak i badawczych. Dzięki realizacji projektu, UKSW będzie mógł w pełni cieszyć się statusem równorzędnego partnera w zakresie współpracy badawczej z zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi.

 

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpiło 9 grudnia 2013 r. w budynku Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW, na kampusie Uniwersytetu przy ul. Wóycickiego.

 

Całkowita wartość projektu: 61 620 220,28 PLN

Wydatki/koszty kwalifikowalne: 32 723 375,84 PLN

Kwota dofinansowania: 27 814 869,47 PLN

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

KSIĘGA ZNAKU PROJEKTU

 

INNI O NAS

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego: Powstaje Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

 

Mazowiecka Jedntostka Wdrażania Programów Unijnych: Ponad 60 mln zł na rozwój nauki

 

Samorzad Województwa Mazowieckiego: Nowoczesne Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego:  Dla badań i rozwoju

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: UKSW otworzył nowe Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych

 

EkoForum: Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych na UKSW otwarte